Informácie o spoločnosti

Oznamujeme Vám, že spoločnosť EKO-CONTROL SK s.r.o. ukončila kontrolnú a certifikačnú činnosť v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby k 30.4.2022. V mene našej spoločnosti Vám úprimne ďakujeme za spoluprácu a prejavenú dôveru a prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej ďalšej činnosti.

Tím EKO-CONTROL SK s.r.o.

Naša spoločnosť EKO-CONTROL SK s.r.o. sa zaoberá výkonom inšpekcie a certifikácie.


Oprávnenie na výkon činnosti bolo vydané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym Bratislava (ÚKSÚP) ako SK-BIO-004.
Inšpekčnú činnosť a certifikáciu vykonáva EKO-CONTROL SK, s.r.o., v súlade s platnou legislatívouNARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 a Zákonom č. 282/2020 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov.
Výkon inšpekcie sa vykonáva aj v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1)“
Vykonávame úradné kontroly registrovaných prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby.
Jedným zo základných nástrojov, ktoré umožňujú splnenie cieľov je spracovanie, zavedenie a udržiavanie účinného systému manažérstva kvality (SMK) pre všetky úrovne riadenia spoločnosti.
Naša spoločnosť uprednostňuje princíp prevencie pred princípom odhaľovania nezhôd.

Najvyššou prioritou v spoločnosti je dodržiavanie platnej legislatívy a dosiahnutie nadštandardnej spokojnosti prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby.
Snahou je trvalé zlepšovanie vonkajších a vnútorných vzťahov a otvorená komunikácia a konštruktívny prístup k diskusii so všetkými zainteresovanými stranami.

Od 1.1.2022 sa mení spôsob registrácie do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby v zmysle účinnosti nového zákona č. 282/2020 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Žiadosť o registráciu na ÚKSÚP predkladá záujemca o registráciu do EPV až po vykonaní vstupného preverenia súkromnou inšpekčnou organizáciou, na základe odporúčania uvedeného v zázname zo vstupného preverenia. Po registrácii prevádzkovateľa v ekologickej poľnohospodárskej výrobe ÚKSÚPom je prevádzkovateľ povinný mať s jednou zo súkromných inšpekčných organizácií uzavretú písomnú zmluvu o výkone úradnej kontroly a certifikácie počas celej doby, po ktorú je zapísaný v registri prevádzkovateľov EPV.


Ocenenia ekologickej výroby EÚ 2022 (The EU organic awards 2022)
Európska komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), Európsky výbor regiónov (VR), COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe spoločne vyhlasujú vôbec prvé ekologické ocenenia Európskej únie. Tieto ocenenia sú vyhlásené s cieľom zvýšiť povedomie o ekologickej výrobe a zvýšiť dopyt po ekologických produktoch. Ich cieľom je odmeňovať najlepších a najinovatívnejších ekologických činiteľov, čím prispievajú k znižovaniu vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a klímu a k dosahovaniu stratégií EÚ v oblasti biodiverzity a z farmy na stôl. Prvýkrát ocenenie v tejto oblasti bude udelená v roku 2022.
V siedmich kategóriách bude udelených osem ocenení, medzi nimi:

  • najlepšia biofarmárka a  najlepší biofarmár (muž),
  • najlepší bioregión,
  • najlepšie bio mesto,
  • najlepšia biobioštvrť, bio-obvod,
  • najlepší ekologický (bio) malý a stredný podnik,
  • najlepší predajca (malopredajca) biopotravín a
  • najlepšia bioreštaurácia.

Do ocenenie sa môže prihlásiť každý, ktorý spĺňa podmienky uvedené na vyhradenej stránke EU Organic Awards:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/practical-guide-organic-awards-2022_en.pdf
Vzory žiadostí v jednotlivých kategóriách sú dostupné na webovom sídle Európskej komisie:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en
Prihlášky je možné zasielať v období od 25. marca do 8. júna 2022.
Porota, ktorá rozhodne o konečných víťazoch, bude zložená zo zástupcov Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie, Európskej komisie, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Európskeho výboru regiónov, COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe.
Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční v deň ekologického poľnohospodárstva EÚ, 23. septembra 2022.