CERTIFIKÁCIA

INFORMÁCIA pre klientov certifikačného orgánu:
V oblasti certifikácie výrobkov oddelenie CO spoločnosti
EKO-CONTROL SK s.r.o.:

- vykonáva certifikáciu produktov EPV,
- vykonáva dohľad certifikovaných výrobkov,
- vypracováva a aktualizuje dokumenty potrebné pre činnosť akreditovaného CO.

Legislatívny a/alebo normatívny základ ako zdroj kritérií procesu certifikácie - normatívne dokumenty, podľa ktorých sa zhoda výrobkov v rámci EPV certifikuje.

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004, o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá,
 • sčasti sa aplikuje „NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1)“
 • NARIADENIE RADY (ES) č.834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov v platnom znení
 • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov v platnom znení
 • NARIADENIE KOMISIE (ES) č.1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín v platnom znení,
 • zákon o EPV č.189/2009 Z.z. z 29.apríla 2009,
 • STN EN ISO/IEC 17065:2013.

 

S cieľom podpory EPV, produkcie výrobkov EPV v SR a dodržiavania pravidiel EPV v zmysle platnej legislatívy sa inšpekčný orgán / IO /podieľa aj na výmene odborných informácii medzi klientom a inšpekčným orgánom (napr. vysvetlenie zistení alebo objasnenie požiadaviek alebo školenie). Na školenie budú prizývaní experti a lektori pre špecifické oblasti, pracovníci príslušného orgánu a podriadených autorít MPRV SR.

 

Informácie o certifikačnej schéme EKO-CONTROL SK s.r.o., vrátane postupov vyhodnocovania, pravidiel a postupov udeľovania, udržiavania, zastavovania a odoberania certifikácie sú dostupné na požiadanie v kancelárií spoločnosti.

Opis práv a povinností žiadateľov a klientov vrátane požiadaviek, obmedzení alebo ohraničení používania mena certifikačného orgánu, ako aj spôsobov odkazovania na udelenú certifikáciu; ako aj informácie o postupoch vybavovania sťažností a sporov vyplývajú zo zmlúv a sú dostupné na požiadanie v kancelárií spoločnosti.

 

Dôvernosť informácií

CO je zodpovedný prostredníctvom právne vymožiteľných záväzkov za riadenie všetkých informácií získaných alebo vytvorených počas výkonu certifikačných činností.

Pracovníci CO sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním činností CO a ktoré v záujme CO nemožno oznamovať iným osobám.

Okrem informácií, ktoré klient zverejňuje, sú všetky ostatné informácie považované za dôverné (okrem vybavovania sťažností). Ak od CO vyžaduje sprístupnenie dôverných informácií zákon alebo právne vymožiteľná zmluva, klient alebo dotknutá osoba sú informovaní o takomto poskytnutí informácie, pokiaľ to nie je zakázané zákonom.

Informácie o klientovi získané z iných zdrojov ako od klienta (napr. od sťažovateľa alebo od regulátorov) sa považujú za dôverné.

Pracovníci CO sa zaväzujú, že pri výkone certifikačnej činnosti budú konať čestne, nezaujato a nestranne.

Poskytujú sa, aktualizujú a na požiadanie sprístupňujú aj nasledovné informácie:

 • informácie o zodpovednosti, s akou pracuje,
 • zdokumentované vyhlásenie svojho certifikačného systému vrátane jeho pravidiel a postupov na udeľovanie, udržiavanie, rozširovanie, obmedzovanie, zastavovanie a odoberanie certifikácie,
 • informácie o postupoch hodnotenia a o certifikačnom procese, týkajúceho sa každého systému certifikácie výrobku,
 • opis stanovených práv a povinností žiadateľov a dodávateľov certifikovaných výrobkov, vrátane požiadaviek, obmedzení alebo ohraničení používania loga CO, ako aj spôsobov odkazovania na udelenú certifikáciu,
 • informácie o postupoch vybavovania sťažností, žalôb a sporov,
 • adresár certifikovaných výrobkov (dostupný aj na internetovej stránke).

Informácie o certifikačnej schéme a postupy pri certifikácií produktov EPV

 • Základné predpoklady a plnenie zo strany CO EKO-CONTROL SK s.r.o.

 

Plnenie akreditačných kritérií pre inšpekčné orgány a plnenie akreditačných kritérií pre certifikačný orgán (produkty EPV). Certifikačný orgán musí byť oprávnený na výkon inšpekcie a certifikácie zo strany národnej autority – príslušným národným  orgánom je ÚKSÚP.
IO a CO vykonáva delegovanú činnosť - úradné kontroly.

 • Základné predpoklady a plnenie zo strany klienta

 

Základným predpokladom je registrácia prevádzkovateľa na ÚKSÚP a uzatvorenie zmluvy pre inšpekciu a certifikáciu. Následne podanie žiadosti o vydanie certifikátu.

 • Zainteresované strany

 

 • klient – prevádzkovateľ,
 • certifikačný orgán EKO-CONTROL SK s.r.o.,
 • inšpekčný orgán EKO-CONTROL SK s.r.o.,
 • akreditované skúšobné laboratória,
 • príslušný orgán ÚKSÚP,
 • akreditačný orgán SNAS,
 • riadiaci orgán MPRV SR,
 • Proces a postup certifikácie sa skladá z nasledovných krokov

 

 • podanie žiadosti zo strany prevádzkovateľa (nepovinná certifikácia),
 • preskúmanie žiadosti,
 • vyhodnocovanie,
 • preskúmanie,
 • certifikačné rozhodnutie,
 • dozor (dohľad nad certifikovanými produktami EPV).

 

 • Vyhodnotenie procesu

Výrobok spĺňa požiadavky/nespĺňa požiadavky.

 • Forma dozoru

 

Dohľad certifikovaných produktov EPV zo strany IO EKO-CONTROL SK s.r.o. CO EKO-CONTROL SK s.r.o..
Podmienky a postupy udeľovania, udržiavania, rozširovania, obmedzovania, zastavovania a odoberania certifikácie výrobkov:

Udeľovanie certifikátu – vykonáva sa na základe posúdenia, resp. preukázania zhody na základe pozitívneho rozhodnutia o pridelení certifikátu pre produkt EPV.
Rozšírenie certifikátu – nevykonáva sa rozširovanie certifikátu.
Zúženie certifikátu – vykonáva sa v prípade zmeny právnej subjektivity, sídla, prípadne iných formálnych záležitostí, v prípade zmeny organizačnej štruktúry, alebo zadefinovanej požiadavky na zúženie.

Obmedzenie doby platnosti certifikátu – platnosť certifikátu je obmedzená na 12 mesiacov.
Zastavenie/pozastavenie alebo odobratie certifikátu – ak pri posudzovaní (preverovaní) zhody vlastnosti výrobku zistí, nedodržanie podmienok vydania certifikátu, zneužitie certifikátu alebo zavádzajúce používanie certifikátu. Zastavenie certifikácia je možné aj na základe vlastnej žiadosti prevádzkovateľa.
Znovuudelenie - v prípade pozastaveného certifikátu je možné len v prípade, ak sú príčiny, ktorých následkom je pozastavenie platnosti certifikátu odstránené. 
Odmietnutie certifikácie - v prípade, že zákazníkovi - prevádzkovateľovi nie je možné poskytnúť certifikáciu, napr. z dôvodu, že požiadavka prevádzkovateľa je mimo rozsah akreditácie, alebo by boli porušené postupy súvisiace s nestrannosťou.  
Prerušenie konania v certifikácií – prevádzkovateľ je vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

 

Cenník za inšpekčné služby pre klientov je dostupný na požiadanie v kancelárií spoločnosti, ako aj všeobecné informácie o poplatkoch účtovaných žiadateľom a klientom.
OBLASTI CERTIFIKÁCIE

Všeobecné informácie o certifikácií produktov EPV

Pred podaním žiadosti o vydanie certifikátu musí byť žiadateľ registrovaný na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave (ÚKSÚP).
Do 30 dní od registrácie je prevádzkovateľ povinný uzavrieť písomnú zmluvu s inšpekčnou organizáciou oprávnenou na výkon kontroly.
Po registrácii a uzavretí zmluvy o kontrole nasleduje povinná inšpekcia. Počas inšpekcie inšpektor vystaví správu z inšpekcie, ktorá slúži ako podkladový materiál na vydanie certifikátu.
Predaj-nákup výrobkov (vrátane surovín) v EPV musí byť sprevádzaný certifikátom, ktorý osvedčuje, že daný výrobok je v kvalite BIO. Bez platného certifikátu nie je možné zrealizovať predaj-nákup.
Certifikáty produktov EPV na:

 • živé nespracované poľnohospodárske produkty,
 • spracované poľnohospodárske produkty na použitie ako potraviny,
 • krmivá,
 • vegetatívne množiteľský materiál a osivá určené na pestovanie

sa nevystavujú a nevydávajú automaticky, prevádzkovateľ - žiadateľ musí o certifikovanie svojich výrobkov požiadať CO EKO-CONTROL SK s.r.o. podaním Žiadosti o vydanie certifikátu F 001/ PPC_17_06_v1_z0formulár.
Všeobecné informácie:

 • o vydanie certifikátu je možné požiadať po vykonaní inšpekcie,
 • na jednej žiadosti môžu byť uvedené produkty EPV v rámci rastlinnej výroby, zberu voľne rastúcich rastlín, živočíšnej výroby, výroby potravín, osív, krmív,
 • o vydanie certifikátu je možné požiadať po vykonaní kontroly aj pre každý názov produktu EPV osobitne, je to na rozhodnutí prevádzkovateľa – žiadateľa,
 • v prípade žiadosti o certifikát na rastlinnú výrobu, zber voľne rastúcich rastlín a osív je potrebné uviesť v žiadosti kalendárny rok produkcie
 • platnosť certifikátu je 12 mesiacov od dátumu vydania,
 • v prípade osív sa certifikát vydáva na 12 mesiacov od vydania Osvedčenia o uznaní osiva
 • ak sa v priebehu roka rozšíri výroba o nový produkt EPV, nepodá sa žiadosť na daný typ produktu, alebo je certifikované nižšie množstvo ako je skutočná produkcia, certifikát sa neobnovuje – neaktualizuje, v tomto prípade treba podať žiadosť o vydanie nového certifikátu.

Požadovaná dokumentácia k podaniu žiadosti:
V rámci každého procesu certifikácie produktov EPV je potrebné:

 • podať na CO EKO-CONTROL SK s.r.o. Žiadosť o vydanie certifikátu produktu EPV so zoznamom produktov v prílohe na ktoré sa žiada certifikát a so zoznamom zložiek pri potravinách a krmivách,
 • Vyhlásenie žiadateľa k certifikácii produktov EPV F 011/ PPC_17_06_v1_z0 (formulár na vyžiadanie ),
 • Doklad o právnej subjektivite prevádzkovateľa – žiadateľa.

Okrem toho je potrebné doložiť dokumenty podľa typu certifikácie:
Certifikácia zberu voľne rastúcich rastlín a ich častí

 • Prehlásenie o zbere voľne rastúcich rastlín a ich častí v rámci ekologickej poľnohospodárskej výroby
 • Certifikácia produktov živočíšneho pôvodu (surové mlieko, syr – polotovar, vajcia)
 • Potvrdenie RVPS SR o registrácii prevádzkarne potravinárskych podnikov pre ŽP,
 • Potvrdenie RVPS SR o schválení prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu,
 • Potvrdenie RVPS SR o schválení prevádzkarne na produkciu vajec,
 • Prehlásenie žiadateľa o nákupe zvierat,

Certifikácia potravín – doloží sa podľa typu výrobku

 • Rozhodnutie RÚVZ o schválení výrobnej prevádzky – prikladá sa len pri prvej certifikácii, platí len pre nových prevádzkovateľov,
 • Označenie produktu (vzor etikety, jej návrh) v súlade s platnou legislatívou,
 • Prehlásenie od predávajúceho, že použitá zložka vo výrobe nie je vyrobená z GMO, ani pomocou GMO – týka sa produktov z mikroorganizmov – kvasinky, droždie, enzýmy, syridlo, mliečna kultúra,
 • Prehlásenie od výrobcu, že vo výrobe boli použité iba prírodné dochucovacie a aromatické látky/prípravky,
 • Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o uvedení výživového doplnku,
 • Rozhodnutie o schválení činnosti od RVPS SR, resp. Oznámenie o pridelení schvaľovacieho čísla od ŠVPS SR – týka sa rozrábky mäsa,
 • Rozhodnutie o schválení činnosti od RVPS SR o schválení živočíšnych potravín,
 • Prehlásenie o použití vlastných surovín – v prípade, že výrobca použije pri výrobe vlastné suroviny, pochádzajúce z ekologickej prevádzky a nemá na tieto suroviny vystavený certifikát,

Certifikácia krmív

 • Osvedčenie ÚKSÚP-u o zápise výrobcu do registra krmív – prikladá sa len pri prvej certifikácii, platí len pre nových prevádzkovateľov
 • Prehlásenie od výrobcu, že syntetické vitamíny sú totožné s prírodnými vitamínmi – týka sa monogastrických zvierat
 • Povolenie ÚKSÚP-u, že môžu byť pri výrobe použité syntetické vitamíny A,D,E do krmív totožné s prírodnými vitamínmi – týka sa prežúvavcov
 • Označenie produktu (vzor etikety, jej návrh) v súlade s platnou legislatívou,
 • Zloženie/etiketa všetkých premixov a zmesí

Certifikácia osív

 • Prihláška a záznam z prehliadky množiteľského materiálu, resp. Prihláška na uznávanie množiteľského porastu
 • Osvedčenie o uznaní množiteľského materiálu
 • Náveska osiva (etiketa) v súlade s platnou legislatívou.