Informácie o spoločnosti

Naša spoločnosť EKO-CONTROL SK s.r.o. sa zaoberá výkonom inšpekcie a certifikácie.
Oprávnenie na výkon činnosti bolo vydané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym Bratislava (ÚKSÚP) ako SK BIO 004.
Inšpekčnú činnosť a certifikáciu vykonáva EKO-CONTROL SK, s.r.o., v súlade s platnou legislatívou – Nariadením Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, Nariadením Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu a Zákonom č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
Výkon inšpekcie sa vykonáva aj v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

Sčasti sa aplikuje „NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1)“

Vykonávame úradné kontroly registrovaných prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby.
Jedným zo základných nástrojov, ktoré umožňujú splnenie cieľov je spracovanie, zavedenie a udržiavanie účinného systému manažérstva kvality (SMK) pre všetky úrovne riadenia spoločnosti.
Naša spoločnosť uprednostňuje princíp prevencie pred princípom odhaľovania nezhôd.
Najvyššou prioritou v spoločnosti je dodržiavanie platnej legislatívy a dosiahnutie nadštandardnej spokojnosti prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby.
Snahou je trvalé zlepšovanie vonkajších a vnútorných vzťahov a otvorená komunikácia a konštruktívny prístup k diskusii so všetkými zainteresovanými stranami.

Prevádzkovatelia v oblasti EPV po registrácii na ÚKSÚPe a po výbere jednej z inšpekčných organizácií uvedených v rozhodnutí o registrácii, uzatvárajú, podľa Zákona č. 189/2009 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe §7 ods.2, písomnú zmluvu o výkone kontroly, v ktorej sú definované všetky zmluvné podmienky, ktorými sa zmluvné strany riadia počas doby trvania zmluvného vzťahu.