INŠPEKCIA

Každý prevádzkovateľ v systéme EPV musí byť registrový a podliehať systému inšpekcie EPV.

 

INFORMÁCIA pre klientov inšpekčného orgánu:
V oblasti inšpekcie IO spoločnosti EKO-CONTROL SK s.r.o. :

- vykonáva kontrolu prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby
- Inšpektori kontrolujú plnenie požiadaviek - zhodu, uvedených v aktuálne platnej legislatíve EPV.

 

Legislatívny a/alebo normatívny základ ako zdroj kritérií procesu inšpekcie normatívne dokumenty, podľa ktorých sa zhoda posudzuje.

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004, o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá,
 • sčasti aplikuje „NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1)“
 • NARIADENIE RADY (ES) č.834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov v platnom znení
 • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov v platnom znení
 • NARIADENIE KOMISIE (ES) č.1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín v platnom znení,
 • zákon o EPV č.189/2009 Z.z. z 29.apríla 2009,
 • STN EN ISO/IEC 17020:2012.

S cieľom podpory EPV, produkcie výrobkov EPV v SR a dodržiavania pravidiel EPV v zmysle platnej legislatívy IO sa podieľa aj na výmene odborných informácii medzi klientom a inšpekčným orgánom (napr. vysvetlenie zistení alebo objasnenie požiadaviek alebo školenie). Na školenie budú prizývaní experti a lektori pre špecifické oblasti, pracovníci príslušného orgánu a podriadených autorít MPRV SR.

Opis práv a povinností žiadateľov a klientov vrátane požiadaviek na inšpekciu, ako aj informácie o postupoch vybavovania sťažností a sporov vyplývajú zo zmlúv a sú dostupné na požiadanie v kancelárií spoločnosti.

Dôvernosť informácií

IO je zodpovedný prostredníctvom právne vymožiteľných záväzkov za riadenie všetkých informácií získaných alebo vytvorených počas výkonu inšpekčných činností.

Pracovníci IO sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním činností IO a ktoré v záujme IO nemožno oznamovať iným osobám.

Okrem informácií, ktoré klient zverejňuje, sú všetky ostatné informácie považované za dôverné (okrem vybavovania sťažností). Ak od IO vyžaduje sprístupnenie dôverných informácií zákon alebo právne vymožiteľná zmluva, klient alebo dotknutá osoba sú informovaní o takomto poskytnutí informácie, pokiaľ to nie je zakázané zákonom.

Informácie o klientovi získané z iných zdrojov ako od klienta (napr. od sťažovateľa alebo od regulátorov) sa považujú za dôverné.

Pracovníci IO sa zaväzujú, že pri výkone inšpekčnej činnosti budú konať čestne, nezaujato a nestranne.

Poskytujú sa, aktualizujú a na požiadanie sprístupňujú aj nasledovné informácie:

 • informácie o zodpovednosti, s akou pracuje,
 • zdokumentované vyhlásenie ohľadne inšpekčných činností,
 • informácie o postupoch hodnotenia a o inšpekčnom procese, týkajúceho sa každej oblasti inšpekcie,
 • opis stanovených práv a povinností klientov,
 • informácie o postupoch vybavovania sťažností a sporov,
 • dokumentácia o kontrolovaných subjektoch v zmysle platnej legislatívy EPV.

 

Vzhľadom na oprávnenie vyplývajúce zo zmluvných záväzkov k sprístupneniu dôverných informácií, informujeme klientov, že IO EKO-CONTROL má oprávnenie na sprístupnenie dôverných informácií pre nadriadené orgány (MPRV SR, ÚKSÚP, orgány úradnej kontroly potravín, audity EK, riešenie sťažností, alebo iné orgány z pohľadu sprístupnenia informácií a prešetrovania v zmysle platnej legislatívy).

 

 

Oblasti a druhy inšpekcií pre klientov


 

 

Postup prihlásenia sa k inšpekcii.

Uzavretie zmluvy s prevádzkovateľom (vrátane cenníka)

V prípade, že je prevádzkovateľ zaregistrovaný na ÚKSÚP a je klientom EKO-CONTROL SK s.r.o. zasiela návrh na uzatvorenie zmluvy o výkone inšpekcie a certifikácie produktov EPV.

Prílohou Návrhu zmluvy je aj aktuálne platný cenník, ktorý je zverejnený na webovom sídle spoločnosti .

Po podpísaní Zmluvy o výkone inšpekcie a certifikácie produktov EPV (uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi oboma stranami) je prevádzkovateľ klientom pre IO a CO, to znamená je zaradený do aktuálneho registra vedeného IO EKO-CONTROL SK s.r.o..

Ak sa jedná o prevádzkovateľa, ktorí bol doposiaľ kontrolovaný inou inšpekčnou organizáciou, postupuje sa podľa MP 01/2017 ÚKSÚP Výmena informácií medzi inšpekčnými organizáciami a príslušným orgánom, vedenie a prenos kontrolného spisu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v SR a Smernice SM_PR_17_15 pre Výmenu informácií medzi inšpekčnými organizáciami a príslušným orgánom.
Inšpekcii podlieha prevádzkovateľ zaregistrovaný na UKSÚP a ktorý má uzatvorenú písomnú zmluvu s IO EKO-CONTROL SK s.r.o..

Prihlásenie sa k inšpekcii (kontrola prevádzkovateľa na mieste)

Prevádzkovateľ obdŕža od IO EKO-CONTROL SK s.r.o. Prihlášku k inšpekcii s príslušnými prílohami. V prípade potreby sa zo strany IO poskytnú všetky potrebné informácia k vyplneniu Prihlášky k inšpekcii F 001/ PP_17_05_v1_z1 -formulár.

Prihláška sa následne zasiela IO EKO-CONTROL SK s.r.o., vykoná sa spracovanie prihlášky a žurnalizácia spisu – čím sa rozumie úplný, žurnalizovaný a originálny spisový materiál prevádzkovateľa, vrátane originálu dokladov pre potreby Inšpekcie.

Následne je Spis žiadateľa pripravený pre potreby inšpektora k výkonu kontroly na mieste.
Na kontrole na mieste sa vykonáva verifikácia údajov, kontrola údajov a ich vyhodnotenie.

 

Po vykonaní kontroly na mieste sa prihláška k inšpekcii následne spracuje v IO, spolu so Správou z inšpekcie.

Aktuálna Prihláška k inšpekcii má nasledovné nižšie uvedené prílohy, ktoré je nevyhnutné zo strany klienta vyplniť!

F 001/ PP_17_05_v1_z1 _P1 Evidencia pozemkov v EPV
F 001/ PP_17_05_v1_z1 _P2 Evidencia pozemkov mimo systému EPV
F 001/ PP_17_05_v1_z1 _P3 Evidencia zvierat v EPV
F 001/ PP_17_05_v1_z1 _P4 Evidencia zvierat v EPV mimo systému EPV
F 001/ PP_17_05_v1_z1 _P5 Popis podniku prevádzkovateľa
F 001/ PP_17_05_v1_z1 _P6 Plán výroby, umiestňovanie na trh, dovoz a vývoz
F 001/ PP_17_05_v1_z1 _P7 Vysledovateľnosť a bilancia produkcie

Platnú legislatívu pre posúdenie zhody v rámci inšpekčného procesu nájdete na lište webovej stránky pod LEGISLATÍVA