LEGISLATÍVA EPV a úradných kontrol

EPV – Ekologická poľnohospodárska výroba

SR
Zákon č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-189


834/2007
NARIADENIE RADY (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91
(Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0834-20130701&from=SK

889/2008
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-20180101&from=SK 20180102_889_2008_konsolidovana.docx


1235/2008
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1235-20171024&from=SK

Úradné kontroly
882/2004
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. ES L 165 30.4.2004, s. 1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0882-20180101&from=SK

625/2017
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0625-20170407&from=SK