LEGISLATÍVA EPV a úradných kontrol

EPV – Ekologická poľnohospodárska výroba

SR

282/2020
Zákon č. 282/2020 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe – v plnom rozsahu platí od 01.01.2022
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/282/ZZ_2020_282_20201209.pdf
350/2020
Zákon č. 350/2020 Z.z., ktorým sa mení zákon č.282/2020 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/350/ZZ_2020_350_20201209.pdf848/2018
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 848/2018 z 30.mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 - v plnom rozsahu platí od 01.01.2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20201114&from=EN

 

Úradné kontroly

625/2017
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0625-20170407&from=SK