Pôsobnosť spoločnosti, osvedčenia, poverenia, akreditácia

Spoločnosť EKO-CONTROL SK s.r.o.
je oprávnená

na výkon delegovaných úradných kontrol a súvisiacich odborných činností v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby vykonávaných v Slovenskej republike v štátnom jazyku v nasledovnom rozsahu:

 • výkon kontroly dodržiavania ustanovení princípov a pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby u prevádzkovateľov registrovaných na ÚKSÚP v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby na Odbore ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby,
 • výkon certifikácie produktov z ekologickej poľnohospodárskej výroby na základe vykonanej kontroly prevádzkovateľov,

realizovaný v súlade s platnými právnymi predpismi Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby ako aj predpísanými normami manažérstva kvality.
Rozsah oprávnenia delegovaných úradných kontrol a odborných činností v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby je nasledovný:

 • geografické územie:

Slovenská republika

 • odborná pôsobnosť na všetkých stupňoch nasledovných oblastí ekologickej poľnohospodárskej výroby:
  • Ekologický prevádzkovateľ zaoberajúci sa produkciou nespracovaných poľnohospodárskych produktov a živých zvierat
   • rastlinná výroba, vrátane zberu voľne rastúcich rastlín a ich častí a pestovania húb v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby,
   • živočíšna výroba, vrátane chovu včiel a akvakultúry živočíchov,
  • Ekologický prevádzkovateľ zaoberajúci sa
   • výrobou potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby,
   • výrobou osív a vegetatívneho množiteľského materiálu z ekologickej poľnohospodárskej výroby,
   • výrobou krmív a kŕmnych zmesí z ekologickej poľnohospodárskej výroby,
   • výrobou iných spracovaných produktov pochádzajúcich zo surovín z EPV,
   • balením, označovaním a reklamou na produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby,
  • Ekologický prevádzkovateľ dovážajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín,
  • Ekologický prevádzkovateľ vyvážajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby do tretích krajín,
  • Ekologický p revádzkovateľ, ktorý skladuje, prepravuje, distribuuje a obchoduje s produktmi z ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Oprávnenie vydal Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave a je uvedené v pdf formátu.
Držiteľ oprávnenia v súlade s EÚ právom používa číselný kód

SK-BIO-004IO – inšpekčný orgán
Osvedčenie o akreditácii IO (SK)
Rozsah akreditácie IO

CO – certifikačný orgán
Osvedčenie o akreditácii CO (SK)
Rozsah akreditácie CO